Årsmötesprotokoll


                      
                  
                      Föreningen Gnesta Vattentorn

Årsmötesprotokoll verksamhetsår 2011,
fört vid föreningens årsmöte den 18 april 2012 på Thekannan, Gnesta

1.      Mötets öppnande …
Ingalill Fredriksson förklarade föreningens första årsmöte öppnat, närvarande var 11 av föreningens medlemmar. Annelie Carlsson, Lars Chronan, Ingalill Fredriksson, Oscar Fredriksson, Yvonne Jarl, Ingalill Karlsdotter, Jeanette Lewald, Ebbe Lidemark, Rolf Nilsson, Sören Thurell och Mats Öierstedt

2.      Mötets behöriga utlysande
Sekreteraren redogjorde för kallelsens utsändande, godkänndes

3.      Val av mötesordförande
Ordinarie ordförande Ingalill Fredriksson valdes

4.      Val av mötessekreterare
Ordinarie sekreterare Jeanette Lewald valdes

5.      Dagordningens godkännande
Tillägg gjordes, stadgeändring för att möjliggöra en utökning av styrelsen, i övrigt godkändes dagordningen

6.      Val av justerare
Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Lars Chronan

7.      Verksamhetsberättelsen och resultaträkning från 2011
Verksamhetsberättelsen föredrogs av Rolf Nilsson och godkändes. Jeanette Lewald föredrog resultaträkningen, godkändes

8.      Revisionsberättelsen
Upplästes

9.      Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

10.  Val av ordförande
Mötet omvalde Ingalill Fredriksson till ordförande på ett år

11.  Val av ordinarie ledamöter på två år
Rolf Nilsson och Jeanette Lewald kvarstår som ledamöter ett år till.

12.  Val av suppleanter på ett år
Mötet omvalde Yvonne Jarl och nyvalde Mats Öierstedt, båda på ett år

13.  Val av revisor
Åke Norlin valdes som internrevisor

14.  Val av valberedning
Oscar Fredriksson valdes

15.  Stadgeändring
Mötet beslöt att utöka styrelsen med ytterligare två ordinarie ledamöter. Detta beslut äger laga kraft efter att ytterligare ett medlemsmöte godkänt stadgeändringen

16.  Mötet ajournerades för kaffe och smörgåsar

17.  Verksamhetsplan och förslag på aktiviteter kommande verksamhetsår
Planeras deltagande på Lions loppmarknad den 26 maj 2012
Deltar på Gnesta Marknad den 2 juni 2012, med bl.a. OK Klemmingens ”Vattentorn”.Vi kommer vidare att få möjlighet att sälja blockljus med Vattentornsmotiv
Ebbe Lidemark berättade om sitt och Rune ”Gnesta-Kalle” Gnestadius planer för ombyggnad av Vattentornet, föreningen har fått förslaget
Möjlighet till sponsring/ andelsköp kommer att ses över under året
Vi besöker föreningar som önskar få information, vi försöker på alla sätt få fler medlemmar
Vi har fått erbjudande att tillsammans med Vattentornet, med stort V, finnas utanför Hemköp för att hitta fler entusiaster
Kommunens delaktighet diskuterades
Diskuterades möjligheter till sponsring … SparbanksStiftelsen, andra Stiftelseformer, Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet
Ansökan har sänts till kommunen till Föreningsmillionen, vi har ansökt om 50 000 kronor
Sponsringförslag välkomnas!


En verksamhet som knyter an till ett hundraårigt arv kan vara en idé att spinna vidare på. Det finns mycket historia däruppe. Möjligen att Ivan Bratt skulle kunna skriv ihop något om Vattentornet och Gnestahöjden?

Vad kan styrelsen göra för att få in yngre medlemmar och aktiva i föreningsarbetet? Styrelsen undersöker saken närmare. Det efterfrågades en visning av Vattentornet för medlemmarna och det beslutades att ett kallelse skickas ut till medlemsmöte i tornet lite längre fram.
Idén att väva in skolan mer, tex genom tävlingar eller ev. aktiviteter i tornet för barnen. Detta kan vara ett sätt att få in fler medlemmar till föreningen på sikt.

18.  Mötet avslutades

2012-04-12


Ingalill Fredriksson             Lars Chronan                      Jeanette Lewald
ordförande                          justerare                              sekreterare